Photos prises en 04/2002


Vol BL598 21/4/2002 ( abstentioniste ! ) aller HChíMinhVille - ÐNa~ng
VASCO ( ? )
BL598 21/4/2002 efficiency / effectiveness VASCO ( ? )
le bout des pistes
& Thu.nKi`u plaza
l'ouest de TnBình immeuble REE
ðg C.ngHo & 'pBác
ðg TruòngChinh - uCo - Lu~yBánBích truòng THPT lyce TnBình
huy.n BìnhChánh qu.n 8 : ra.ch LòG'm , kinh B'nNgh , kinh Ði , ra.ch BRo qu.n 8 : ra.ch Cho.Ð.m , b'nph ðg AnDuongVuong qu.n 8 : ra.ch LòG'm , kinh Ði BìnhChánh - NhB
PhongPhú - Phuo'cL.c
kinh CyKh - ra.ch Xo'mCu?i
BìnhChánh - NhB
ÐaPhuo'c
kinh CyKh - ra.ch Xo'mCu?i
qu.n 1 : SaiGonTradeCenter
qu.n 2 : Thu?Thim
qu.n 1, qu.n 3
qu.n PhúNhu.n
c`u chu~Y , qu.n 4
qu.n 5, qu.n 1
phitruòng TSN
qu.n 1 : ðg HaiBTrung
qu.n 2
qu.n 4 : khuch'xu't TnThu.n
qu.n 3 : knh NhiuL.c
qu.n 2
qu.n 4 : khuch'xu't TnThu.n
BìnhQuo'i
câ`u Bình Triêu & câ`u BìnhLoi
& câ`u Thanh Ða & câ`u SàiGòn
cùlao BaX & cùlao BaXanh & sng Ta('c
cùlao BaX & cùlao BaXanh & sng Ta('c cùlao BaX & c`u Ð`ngNai & Hi.pHo & sng Cái cùlao BaX & cùlao BaXanh & TamPhuo'c
S7-RGJ => mme pilote ? VN-A1?? ??
Vol BL595 23/4/2002 retour ÐNa~ng - HChíMinhVille
S7-RGJ => mme pilote ?
Ngu~HnhSon - Thu?ySon
il est 2002:04:23 17:32:20
voir le mme endroit le
2002:03:29 11:56:16
paysages classiques de descente sur SiGòn : ThuÐúc , BìnhQuo'i ,
ThanhÐa , GòV'p ...
march ThuÐúc BìnhQuo'i , ThanhÐa
'cða?o ðg Vu~Ngo.cPhan & BìnhHo
ðg NoTrangLong "n'i di"
BìnhHo & ðg XXX :
ðg LuongNgo.cQuy'n => sng VmThu.t
sng VmThu.t ðg PhanVanTri NgãSáu GòV'p
( point d'observation )