Photos prises en 05/2001


SàiGòn : bê'n Ba.chÐàng - 22&28/05/2001
ca?ng SàiGòn - ( BaSon ) ca?ng SàiGòn - ( quân 4 )
qua?ngcáo - publicité ( xem "phía sau" ) ( 1998 , * ? )
( 1998 )
( SàiGòn => Vu~ngTàu ) ( SàiGòn => CânTho ) ( câu KhánhHôi )
Bên phà & phà ThuThiêm - l'embarcadère du et le bac ThuThiêm
"construction inachevée" công truòng MêLinh hotels Majestic & Riverside
( ðg TônÐúcTháng & ðg NguyênHuê => ) UyBanNhânDân ThànhPhô ( Hotel de Ville ) hotel Majestic
( bên BachÐang => )
Saigon Trade Center
ðg & câu NguyenHuuCanh
( câu & So?Thú )
CôngTruong MêLinh ( ThuThiêm => ) hotel MêLinhSquare hotel Riverside
hotel MêLinhSquare
CôngTruong MêLinh
Thu?Thiêm - 28/05/2001
ThuThiêm => quân 4 "Siemens" truóc (avant) & sau ( après )
"phía sau Mercedes" "phía sau LIOA" câu và lach ÔngCai -- le pont sur l'arroyo ÔngCai
la.ch ÔngCai hay ra.ch CáTrê ?
khoai , bíðo , càrôt
patate , citrouille , carotte
xoài , mãngcâuxiêm
mangue , durian
... + na , duahâu
... + xxx , pastèque
chômchôm , ðuðu , thanhlong , camsành
ramboutan , papaye , dragonvert , orangeverte
xàcù -- ( pour les fondations des maisons ) cây chuôi