Photos prises en 05/2001


Kênh NhiêuLôc : ðg HoàngViêt - câu Bông
câu ÔngTa. => nguoc ðg xxx ðg xxx ðg xxx => xuô:i ðg xxx => xuô:i
ðg HoàngViêt
( => ðg CáchMangTháng8 )
ðg HoàngViêt
( => phitruòng TSN )
ðg xxx ðg HoàngViêt - ðg ÚtTich
câu ÔngTa. =>
câu Sa.n
câu Sa.n & ðg BùiThiXuân
( ðg LuuNhânChú => )
câu Sa.n
( ðg HuynhVanBanh => )
( nóc ) nhàtho` BùiPhát
( nha(.t rác trong la.ch )
( ðg TrânVanÐang )
ga SàiGòn HòaHung
( ðg HuynhVanBanh => )
( ðg HuynhVanBanh ) truoc câu xelua : ðg HVBanh
sau câu xelua : ðg LêVanSy
ðg LêVanSy => xuô:i
ðg LêVanSy => câu xe lua ðg LêVanSy =>
ðg TrânVanÐang
ao rau muông
( ðg Trân Quang Diêu - hotel Amara & ðg TrânVanÐang)
ðg LêVanSy =>
ðg TrânVanÐang
câu TrânQuangDiêu
( ðg LêVanSy )
câu TrânQuangDiêu
( ðg TrânQuangDiêu )
câu TruongMinhGiang & chùa PhápHoa ( ðg LêVSy ) ( ðg TrânVanÐang ) => ðg LêVanSy
hem 220 ðg LêVanSy hem 220 ðg LêVanSy hem 220 ðg LêVanSy câu TruongMinhGiang
( ðg xxx )
Ða.iHo.c Va.nHa.nh & chùa PhápHoa chùa Miên
câu TruongMinhGiang & chùa PhápHoa ( ðg xxx ) ( ðg xxx ) => câu CôngLy
Kênh NhiêuLôc ( ra.ch câ`u Bông ) : câu CôngLý - câu Bông
chùa VinhNghiêm & câu CôngLy ( ðg LêVanSy ) chùa VinhNghiêm & câu CôngLy ( ðg yyy ) ( ðg yyy ) => câu Kiêu "une boite d'allumettes debout" ( ðg CôGiang ) => câu Kiêu
ðg CôGiang ðg CôGiang ðg CôGiang ðg CôGiang ðg CôGiang => câu TrânQuangDiêu
câu TrânQuangDiêu
( ðg CùLao )
( ðg CùLao ) => ðg zzz
( SaigonTradeCenter )
ðg CùLao
terrain en devenir
ðg CùLao
pont construire
chung cu+ Miê'uNô?i -- ðg CùLao ( ðg zzz ) => câu Bông ( ðg zzz ) => ðg CùLao
Rach ThiNghè ( Kênh NhiêuLôc ) : câu Bông - câu ThiNghè
ðg HoàngSa => câu ThiNghè ðg HoàngSa =>
nhàthò Hô`ngHà ThiNghè
ðg HoàngSa =>
câu ÐiênBiênPhu
ðg HoàngSa => SaigonTradeCenter ðg HoàngSa => ðg TruongSa
câu Bông =>
câu BùiHuuNghia
câu Kiêu => xuôi câu Kiêu => ðg NguyenHuuCanh câu Kiêu => xuôi
câu Kiêu => Vi~nhNghiêm câu Kiêu &
ðg PhanÐìnhPhùng
( ðg HaiBàTrung => )
ðg PhanÐìnhPhùng
ðg PhanÐìnhPhùng
( ðg HaiBàTrung => )
câu CôngLý & hotel Amara