Photos prises en 06/2001


PhiTruòng aéroport TânSonNhât
PhiTruòng aéroport TânSonNhât - du 33ème étage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 08/06/2001
bô`nnuóc = o+? ðâu ? & "sânbay tru.c thang" ?? &
ðài kiêmsoát khôngluu
ViêtNamAirlines A320 cât cánh ( takeoff ) SingaporeAirlines A310 SQ172 ha.cánh ( landing )
PhiTruòng aéroport TânSonNhât - du 33ème étage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 10/06/2001
ðài kiêmsoát khôngluu *   *   -- nhàthò PhátDiêm , ðg NguyênKiê.m  :   *   *   *  
Vietnam Airlines A320 , câ't cánh ( takeoff )
Vietnam Airlines xxx , câ't cánh ( takeoff ) Vietnam Airlines zzz , câ't cánh ( takeoff )
EVA Air B747 , chuyê'nbay BR391 , 11h45 , ha.cánh ( landing )
Singapore Airlines A310 , câ't cánh ( takeoff )
PhiTruòng aéroport TânSonNhât - tu` Ngã Sáu GòVâ'p - 13/06/2001
ha. cánh ( landing ) ... taxiing ... * *
VietNam Airlines A320 taxiing China Airlines B767 taxiing
ðài kiêmsoát khôngluu F5 shelters "point d'observation"
Malaysian Airlines
B747-400 9M-MP?
~10:00 16/6/2001
PhiTruòng aéroport TânSonNhât - 17/06/2001
SiemReap Air ( 13/05/2001) SiemReap Air ATR-72-202 HS-PGF (17/06/2001)
Pacific Airlines S7-RGP
Vietnam Airlines
VN-B2xx & VN-B206
3 landings
before
BR392 takeoff
EVA Air #BR392 SGN-TPE 17/06/2001 sânbay quô'ctê' TuongGióiTha.ch - aéroport international ChiangKaiShek
PhiTruòng aéroport TânSonNhât - 25L - 02/1996


PhiTruòng aéroport TânSonNhât - avant 1975