Photos prises en 06/2001


ThanhÐa - câu BìnhTriêu - câu BìnhLoi - 05/06/2001
ðg ÐiênBiênPhu ( vòngxoay & câu ÐiênBiênPhu ) câu ÐiênBiênPhu =>
câu ThiNghè
chungcu+ ThiNghè nhàthò Hô`ngHà (( ðg ÐiênBiênPhu )) ra.ch VanThánh
( cā`u VanThánh )
(( ðg ÐiênBiênPhu ))
( ðg UngVanKhiêm => ) câu SàiGòn Ðai Á Ðiên xxx ( ðg UngVanKhiêm ) câu ThanhÐa
( câu ThanhÐa = câu Kinh ) & kênh ThanhÐa
( câu ThanhÐa => ) câu BìnhTriêu ( câu ThanhÐa => )
câu SàiGòn
cu+xá ThanhÐa (( bên ðò làng dulich BìnhQuói2 => ?? ))
bên ðò phiá ThuÐúc (( bên ðò BìnhQuói cu~ - Bình Thanh ))
bên ðò làng dulich BìnhQuói2 phiá Bình Thanh Thu?y Long Nuong Nuong (( bên ðò BìnhQuói cu~ - Bình Thanh ))
câu BìnhTriêu ( câu BìnhTriêu => ) câu ThanhÐa & kênh ThanhÐa ( câu BìnhTriêu => ) sông SàiGòn & kênh ThanhÐa
suachua tâuthuy ( ThuÐúc ) câu BìnhTriêu ( câu BìnhTriêu => ) câu BìnhLoi
ga BìnhTriêu
( ðg KhaVanCân )
câu BìnhLoi
( ðg KhaVanCân )
BìnhThanh (BìnhQuói) ; water park - câu GòDua câu Bình Triêu &
câu -xe lua- BìnhLoi