Photos prises en 06/2001


SàiGòn du 33ème étage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 01/06/2001
BaSon & ThuThiêm
bênphà ThuThiêm ThuThiêm cang SàiGòn - quân 4 câu TânThuân
Quân 1
hotel Metropolitan , Buuðiên , SaiGonCenter Buuðiên La Poste
( ðg NguyênVanBình )
dinh ThôngNhât
dinh ÐôcLâp
DiamondPlaza
( ThuânKiêu plaza )
Viê.t Nam Quô'c Tu.
bônnuoc & chuà XáLo.i
khám maison d'arrêt ChíHoà Consulat de France
US Consulate
hotel GrandImperial
( piscine )
SaiGon SkyGarden & Norfolk Mansion
hotel Metropolitan
qua?ngtruòng CôngXãParis
Sânvânðông HoaLu
ðg ÐinhTiênHoàng & NguyênThiMinhKhai
ðài truyênhình
ðg NguyênThiMinhKhai
hô`boi Yê'tKiêu
ðg NgThiMinhKhai & NgBinhKhiêm
immeuble inachevé &
truong VoTruongToan
Musée d'Histoire -- BaoTàng LichSu & ThaoCâmViên Ðê`n Hùng
chuà pagode Vi~nhNghiêm & nhàthò église TânÐinh hopital NhiÐông2
bê.nhviê.n Ðô`nÐâ't & hopital Grall
truong VõTruòngToan
ðg NguyênBi?nhKhiêm
tuviê.n thánhPhaoLô`
ðg TônÐúcTháng NguyênHuuCa?nh
Ra.ch Thi.Nghè -- câ`u Nguyê~nHuu~Ca?nh
câ`u ÐiênBiênPhu Ra.ch ThiNghè ( chung cu+ Miê'uNôi -- ðg CùLao ) -- quân PhúNhuân
Ra.ch ThiNghè - ðg TruòngSa ðg & câu NguyênHuuCanh & ra.ch ThiNghè -- ðg MêLinh & ra.ch VanThánh