Photos prises en 06/2001


SàiGòn du 33ème étage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 08/06/2001
sông SaiGon au pied du TradeCenter sông SaiGon
ThuânKiêu plaza chùa PhápHoa & hotel Amara & ga HoàHung SaiGon Wonderland & ðggiây 500KV
nhàthò HôngHà ðg XôViêtNghêTinh - ThiNghè chungcu Miê'uNôi
& ðg ÐinhTiênHoàng
( voir différences avec * )
chungcu ( ThiNghè )
& ðg MêLinh
hotel Marriott
Sânvânðông HoaLu ÐaiHocDânLâpKyThuâtCôngNghê - cho & côngviên VanThánh - Tha?oÐiê`n
nhàthò HuyênSy & 2 bô`nnuóc ( ðg NgTrãi - TônThâtTùng ) hotel Equatorial ðg HùngVuong & TrânPhú
Cho BênThành & hotel Mercury & câu Chu+~Y câu SaiGon ( "Cora" & "ÐaiÁ" ) & Tha?oÐiê`n
ThanhÐa ( & BìnhQuói & => ThuÐúc )
ThanhÐa & BìnhQuói ThanhÐa & Tha?oÐiê`n & núi BuuLong khói tráng = NhiêtÐiên ThuÐúc -- khói ðen = XiMang HàTiên
hotel XXX @ ThanhÐa
ThuThiêm
& CátLái
AnKhánh SaigonPetro
@ CátLái
ðggiây 500KV
sông LòngTàu
ThuThiêm & ba?ngqua?ngcáo
Quân 2 - BìnhKhánh , AnKhánh , ThuThiêm & AnLo+iÐông
XuongÐóngTàu arsenal BaSon
tuviê.n thánh PhaoLô` TânCa?ng - (( container ))