Photos prises en 06/2001


SàiGòn du 33me tage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 10/06/2001
BaSon - BìnhKhánh ( lach ) AnKhánh Quân 2 SaiGon Petro câu Chu~Y
nhàmáy ðiên HiêpPhuo'c ca?ng Bê'nNghé tâ`u Bê'nNghé câu TânThuân
sng LòngTu
nhàmáy b.tg~
Viê.t Nam Quô'c Tu. , nhàhát HoàBình , bônnuo'c khám ChíHoà hotel Equatorial nhàthò : NamHòa PhúTrung ÐácLô. TânHuong NhânHòa dish antenna radome
ðg NguyênTháiBình & C.ngHo
( beaucoup de diffrence avec * )
bê'nphà ThuThiêm
côngtruong MêLinh
truong TrânÐa.iNghia
( truong LaSan Taberd )
hotel GardenPlaza &"Canon"
"Nescafé" & "PhúQuí"
"vòngxoay"
ðg ÐiênBiênPhu
(( ra.ch Câ`uBông ??? ))
chungcu Miê'uNôi
phitruong TânSonNhâ't
SaiGon Center
"65 LêLo.i"
hotel Hyatt ( !!! ) - hotel Caravelle - building SunWah SaiGon Wonderland
BaSon - BìnhKhánh "le nouveau Siemens" ThuThiêm - ca?ng SàiGòn ca?ng SàiGòn - quâ.n 4