Photos prises en 05-06/2001


Au-dessus de SàiGòn - BR391 - TPE-SGN - 13/05/2001                 *
sông fleuve ÐôngNai cho marché Thu?Ðúc BìnhThanh (BìnhQuói) ; water park - câu GòDua - QL.1 câu Bình Triêu &
câu -xe lua- BìnhLoi
Marriott , TradeCenter
SofitelPlaza , Caravelle
"Singer" , Diamond Plaza , Metropolitan ( au-dessus de Taipeh ) ( au-dessus de Taipeh ) ( au-dessus de Taipeh )
Au-dessus de SàiGòn - BR-392 - SGN-TPE - 17/06/2001
Thuâ.nKiê`u plaza Thuâ.nKiê`u plaza
ðg BàHom - câ`u XXX   *   *   *  
deux autres
plus jolies vues
d'avant 1975
:
Thuâ.nKiê`u plaza
côngviên Ðâ`mSen
phitruòng aéroport TânSonNhâ't kinh Te? , kinh Ðôi -- ra.ch Bê'nNghé , kinh TàuHu? , quâ.n 4
-- ra.ch ÔngLân , ra.ch Cá , ra.ch PhúXuân , ra.ch Thâ`yThiê't , quâ.n 7
( au-dessus de Taipeh - beaucoup de vapeur d'eau )