Photos prises en 06/2001


SàiGòn by night
bên BachÐàng
phà Thu?Thiêm ðg NguyênHuê & uyban nhândân thànhphô'
bánhmì Nhu+Lan hotel Rex thuongxá TAX ðg LêLoi ( => cho BênThành )
cho BênThành "càphê TrungNguyên"
ðg LêThánhTôn ( cho BênThành ) câu ÔngTa. - ðg Pha.mVanHai
cho Pha.mVanHai - ðg Pha.mVanHai