Photos prises en 06/2001


Divers photos de et à SàiGòn
côngtruòng DânChu ðg CáchMa.ngThángTám
ga SàiGòn ( HoàHung ) ( nóc ) nhàtho` Ky`Ðô`ng
chuà Ða.iGiác ( ðg NamKyKhoiNghia ) nhàtho` Ky`Ðô`ng ( ðg Ky`Ðô`ng )
chuà PhôQuang ( ex. chuà BácViêt , ðg PhôQuang )
ThanhMinhThiê`nViên ( ðang xây - ðg Trâ`nHuyLiê.u ) ThanhMinhThiê`nViên - ðg NguyênÐìnhChinh
Vi~nh Nghiêm Tu+.
Viê.t Nam Quô'c Tu.
Ho.cViên HànhChính QuôcGia - Ho.cViên QuôcGia HànhChánh hotel Ky`Hoà nhàhát HoàBình
ðg Ðô`ngNai - ðg Thâ'tSon nhàthò NamHoà
dinh GiaLong - ðg Pasteur Viên BaoTàng KhôngQuân
ðg ThangLong - ðg PhanThúcDuyên
B707-344 VN-A304 (ex. EI-BFU ) - Vietnam Airlines Flight Training Center - ðg HôngHà
what's inside the radome and left after '75 ? -- ðg Cô.ngHoà - ÚtTi.ch - NguyênTháiBình
hoa fleur Hoàng Anh
 
hoa MâuÐo+n
Pivoine
==>
hoa Dâm Bu.t Kép = xxx hoa Pháo = xxx trái Mít = Jacquier
bán TráiCây bán Bánh bán Co+m su+?a ðô`ng hô`
bán báo bán quâ`n aó bán ... ( ta.p hoá ) "nuoc ru?a bát" bán thi.t cá