Photos prises en 06/2001


Divers photos de et à SàiGòn
nhàthò Ha.nhThôngTây - ðg QuangTrung - GòVâ'p  ( ? )
nhàthò Truyê`nTin - ðg PhôQuang nhàthò SaoMai * - ðg NguyênVanBa?o - GòVâ'p
Ngã Sáu Gò Vâ'p
ðg Nguyê~nKiê.m
"point d'observation" - NgãSáu GòVâ'p - ðg Nguyê~nOanh Diamond Plaza
Tông Y-Viê.n CôngHoà "Singer" * - ðg NguyênKiêm
Thiê`nViê.n Va.nHa.nh - ðg Nguyê.nKiê.m
chuà QuanÂm - ðg ThíchQuangÐúc - PhúNhuâ.n chats de gouttiére et croyant
chuà ThiênLong - ðg ThíchQuangÐúc - PhúNhuâ.n ông Hô.Pháp ông TiêuDiê.n chuà ThiênLong
chuà DuocSu - ðg LêQuangÐi.nh
Ðê`n Hai Bà Trung - ðg HoàngHoaThám - GòVâ'p
thiê`n viê.n TrungTâm - ðg LêTru.c Mô. PhanChuTrinh
ðg PhanThúcDuyên
ðg Nguyê.nTháiBình
câ`u Hang ðg NguyênVanNghi => phiá PhúNhuâ.n câ`u Hang ðg NguyênVanNghi => câ`u Hang ðg PhanVanTri.
" sô' 7 ðg 3 tháng 2 "
gâ`n côngtruòng DânChu
góc ðg LêQuangÐi.nh NguyênVanÐâ.u cho. Bê'nThành
ba?ng qua?ng cáo - 243 ðg PhanÐìnhPhùng ( góc ðg HuynhVanBánh )   * câ`u Kiê.u => câ`u CôngLý : "PhúQuí" + GreenCity
ba?ng qua?ng cáo - ma.t sau & truóc - giao lô. NguyênVanTrôi HoàngVanThu. hotel Garden Plaza