Photos prises en 04/2002


Sng VmThu.t - GòV'p - 09-avril-2002
chuà NhuLai - ðg Nguy~nTháiSon
Thu?y Long Cung - ðg Tr`nBáGiao
bê'nphà trên sông VàmThuâ.t -- bac sur rivire VàmThuâ.t
Miê'uNô?i trên sông VàmThuâ.t
du`a nuóc ven sông