Photos prises en 05/2002


SàiGòn du 33me tage du SaiGon Trade Center ( 147m ) - 05/05/2002
chungcu Miê'uNôi
& ðg ÐinhTiênHoàng
( voir diffrences avec * )
Sânvânðông HoaLu SQ172 A310 departing ( 10h25 )
& HVN A320 landing
chungcu Thi.Ngh ðg NguynHuuCa?nh , ra.ch Thi.Ngh & VanThánh c`u SiGòn
et pourtant l'extraction du sable est suspendue ! t`u B'nNgh
nhmáy Hi.pPhuóc
& ðg giy 500KV
=> b'nph BìnhKhánh c`u TnThu.n
dish antenna radome
ðg NguyênTháiBình & C.ngHo
( beaucoup de diffrence avec * )
immeuble REE
ðg C.ngHo
Thu.nKi`u plaza bureau de poste et
immeuble sale
ca(nh. ðg TruòngSa
immeuble Unilever
= hotel SofitelPlaza
SaiGonSkyGarden OceanPlace - hotel Caravelle - hotel Hyatt ( !!! )
c`u Gi`ngngT' ra.ch Gi`ngngT'
B.TuL.nhHa?iQun truóc 1975 - s' 3 Ba.chÐng l'immeuble s'est compltement rnove par rapport il y a 11 mois
truong CaoÐangCngNghip4 kháchsa.n B'nThnh
Rex hotel
c`u ngLón &
ðg NguynVanLinh ( ? )
SaiGon Wonderland
& ðggiây 500KV
tuvi.n thánh PhaoL` ( góc ðg TnÐúcTháng Ly'Tu.Tro.ng ) c`u SiGòn chungcu Thi.Ngh
truóc 1975 = ðg Nguy~nDu immeuble inacheve ThanhÐa Tha?oÐi`n
Thu?Thim - ba?ng qua?ngcaó - panneaux publicitaires
qu.n 2 , ca?ng B'nNgh , sng SiGòn , CátLái